Arbeta som revisor – för dig som gillar siffror

Revisorer är en oumbärlig del av affärsvärlden och samhället i stort. Deras huvudsakliga uppgift är att granska och bedöma företags och organisationers finansiella information för att säkerställa att den är korrekt och följer lagar och regler. I denna faktatext kommer vi att utforska revisorstyrket och hur det är att arbeta som revisor i Sverige. Vi kommer att titta på utbildning, arbetsuppgifter, arbetsmiljö, löner, framtidsutsikter och mycket mer.

Utbildning och behörighet

För att utbilda sig till revisor i Sverige måste man genomgå en specifik utbildningsväg och uppfylla kraven som fastställts av de relevanta myndigheterna och organisationerna. Här är en översikt över hur man utbildar sig till revisor i Sverige:

 1. Förberedande gymnasieutbildning (valfritt): Innan du påbörjar din karriär som revisor kan det vara fördelaktigt att ta en gymnasieutbildning inom ekonomi eller ekonomisk inriktning för att bygga en grundläggande förståelse för ämnet. Detta är dock inte ett absolut krav för att bli revisor.
 2. Universitets- och högskoleutbildning: Den primära utbildningsvägen för att bli revisor i Sverige är att genomföra en universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi eller besläktade ämnen. De flesta blivande revisorer väljer att ta följande steg:a. Kandidatexamen: Börja med att ta en kandidatexamen inom ekonomi. Detta kan vara en bred ekonomiexamen eller en mer specifik examen som t.ex. ekonomie kandidat (BSc in Business and Economics). Under denna grundutbildning får du en bred förståelse för ekonomi, inklusive redovisning och ekonomisk förvaltning.b. Masterexamen: Efter att ha avslutat kandidatexamen är det vanligt att fortsätta med en masterexamen inom ekonomi, oftast med inriktning på revision eller revisorsutbildning. Det finns flera universitet och högskolor i Sverige som erbjuder masterprogram inom revision och redovisning.c. Alternativa vägar: Vissa revisorer kan också ha en juristexamen som kompletterar sin utbildning inom ekonomi. Detta kan vara särskilt användbart om man planerar att specialisera sig inom skatte- eller affärsjuridik.
 3. Godkänd revisorsexamen: Efter att ha avslutat sin högskoleutbildning måste blivande revisorer genomgå en godkänd revisorsexamen. Detta är en skriftlig och muntlig provning som täcker ämnen som redovisning, revision, skatt, juridik och etik. Provningen administreras av FAR SRS (Sveriges Redovisningskonsulters Riksförbund och Sveriges Revisorer) och kräver noggrann förberedelse.
 4. Arbetslivserfarenhet: För att få legitimation som revisor måste du även ha arbetslivserfarenhet inom revision. Kravet varierar beroende på din utbildning och tidigare erfarenhet, men vanligtvis krävs det minst tre års arbetslivserfarenhet för att bli en auktoriserad revisor.
 5. Legitimation: Efter att ha uppfyllt kraven för utbildning och arbetslivserfarenhet måste du ansöka om legitimation som revisor från Finansinspektionen eller FAR SRS. Legitimationen bekräftar din behörighet att arbeta som revisor i Sverige.
 6. Efterlevnad av yrkesetiska normer: Revisorer måste följa en strikt etisk kod och säkerställa att de upprätthåller hög standard av professionalism och objektivitet i sitt arbete. Detta inkluderar att undvika intressekonflikter och att följa etiska normer för revision.
 7. Fortbildning: Revisorer måste kontinuerligt delta i fortbildning och utbildning för att hålla sig uppdaterade om förändringar i lagar och regler samt utvecklingen inom sitt yrkesområde.

Det är viktigt att notera att revisorsyrket i Sverige är reglerat och att det finns strikta krav på utbildning och legitimation. Det är därför avgörande att följa den nödvändiga utbildningsvägen och uppfylla de krav som fastställs av myndigheterna och branschorganisationerna för att bli en auktoriserad revisor i Sverige.

Arbetsuppgifter och ansvar

Revisorer har en central roll när det gäller att säkerställa att företag och organisationer följer lagar och regler och att deras finansiella rapporter är korrekta och pålitliga. Här är några av de vanligaste arbetsuppgifterna och ansvarsområdena för revisorer:

 1. Granskning av finansiella rapporter: Revisorer granskar företags och organisationers årsredovisningar och bokföring för att säkerställa att de är rättvisande och följer redovisningsprinciper och regelverk.
 2. Revision av intern kontroll: Revisorer utvärderar företagens interna kontrollsystem för att identifiera eventuella brister eller risker för felaktigheter i rapporteringen.
 3. Förberedelse av revisionsrapporter: Efter att ha genomfört sina granskningar och revisioner, förbereder revisorer revisionsrapporter som innehåller deras bedömningar av företagens finansiella rapporter och interna kontroller.
 4. Rådgivning och rekommendationer: Revisorer kan ge rådgivning och rekommendationer till företagsledningen om hur man kan förbättra interna kontrollsystem och processer för att uppfylla lagkrav och öka effektiviteten.
 5. Skattegranskning: Vissa revisorer specialiserar sig på skattegranskning och hjälper företag och organisationer att uppfylla sina skatteåtaganden och minimera skatterisken.
 6. Efterlevnad av regler och etik: Revisorer måste följa en strikt etisk kod och säkerställa att de upprätthåller hög standard av professionalism och objektivitet i sitt arbete.
 7. Samarbete med klienter: Revisorer arbetar nära företagsledningen och andra intressenter för att samla in nödvändig information och för att förklara sina revisioner och slutsatser.
 8. Utbildning och fortbildning: Revisorer måste hålla sig uppdaterade om förändringar i lagar och regler samt utvecklingen inom sitt yrkesområde genom kontinuerlig utbildning och fortbildning.

Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Revisorer kan arbeta inom olika sektorer och organisationer, inklusive revisionsföretag, större företag, statliga myndigheter och ideella organisationer. Arbetsmiljön varierar därför beroende på arbetsplats och uppdrag.

Arbetstiden för revisorer kan vara varierande och kan påverkas av deadlines för olika rapporter och revisioner. Perioder med hög arbetsbelastning, som revisionssäsongen i samband med årsbokslut, kan innebära längre arbetsdagar och övertidsarbete.

Arbetsmiljön är vanligtvis kontorsbaserad, men revisorer kan behöva resa till klienter för att genomföra revisioner och granskningar på plats. Detta kan innebära nationell och internationell resor, beroende på klientens verksamhet och behov.

Löner och ekonomiska aspekter

Lönen för revisorer i Sverige varierar beroende på flera faktorer, inklusive erfarenhet, arbetsplats, bransch och storlek på företaget. Generellt sett är lönen för revisorer konkurrenskraftig och kan vara attraktiv.

En nyutexaminerad revisor kan förvänta sig en ingångslön som varierar från cirka 30 000 till 40 000 kronor per månad, beroende på faktorer som utbildning och arbetsplats. Med ökad erfarenhet och kompetens kan revisorer tjäna betydligt mer. Revisorer som specialiserar sig inom vissa områden, som skattegranskning eller företagsrevision, kan också ha möjlighet att tjäna en högre lön.

Det är också värt att notera att revisorer som arbetar på revisionsföretag kan ha möjlighet att tjäna bonusar och andra förmåner beroende på företagets prestation och individuell prestation.

Framtidsutsikter och efterfrågan på revisorer

Revisorer har en viktig roll att spela i den finansiella stabiliteten och transparensen i samhället. Deras arbete är avgörande för att företag och organisationer ska kunna göra välgrundade beslut och för att investerare och intressenter ska kunna lita på företagens finansiella rapporter. Efterfrågan på revisorer i Sverige förväntas förbli stabil, och yrket anses vara relativt motståndskraftigt mot ekonomiska nedgångar eftersom behovet av revision och övervakning av finansiell information alltid kommer att finnas. För revisorer som har specialkompetens, som internrevision eller IT-audit, kan efterfrågan vara särskilt hög, eftersom företag och organisationer i ökande grad fokuserar på att förbättra sina interna kontrollsystem och hantera digitala risker.

Specialisering och vidareutbildning

Revisorer har möjlighet att specialisera sig inom olika områden och utveckla sina karriärer. Här är några vanliga specialiseringsområden inom revision:

 1. Skattegranskning: Revisorer som specialiserar sig på skattegranskning hjälper företag och organisationer att uppfylla sina skatteåtaganden och optimera sin skattestrategi.
 2. Internrevision: Interna revisorer granskar och utvärderar företagens interna kontrollsystem och processer för att förhindra och upptäcka felaktigheter och risker.
 3. IT-audit: Revisorer med IT-auditkompetens granskar företagens informationssäkerhet, datasäkerhet och användning av teknologi för att identifiera digitala risker och säkerhetsbrister.
 4. Företagsrevision: Företagsrevisorer specialiserar sig på att granska större företag och organisationer och har ofta mer komplexa revisioner och rapporter att hantera.

Sammanfattning

Revisorer spelar en avgörande roll i att säkerställa finansiell transparens och rättvisa i samhället. För att bli revisor i Sverige krävs en högskoleutbildning inom ekonomi och en godkänd revisorsexamen. Arbetsuppgifterna inkluderar granskning av finansiella rapporter, revision av intern kontroll, rådgivning och efterlevnad av regler och etik.

Arbetsmiljön varierar beroende på arbetsplats och uppdrag, men revisorer kan förvänta sig perioder med hög arbetsbelastning, särskilt under revisionssäsongen. Lönen är konkurrenskraftig och kan öka med erfarenhet och specialisering. Efterfrågan på revisorer förväntas förbli stabil, och det finns möjligheter till specialisering och vidareutbildning inom olika områden av revision. Revisorer har en viktig roll att spela i den finansiella stabiliteten och öppenheten i samhället, och deras arbete kommer alltid att vara av stor betydelse.