Fastighetsvärdering vid finansiell rapportering

Kursbeskrivning Revisorer, redovisningskonsulter och andra verksamma med koppling till fastigheter och fastighetsmarknad ställs i och med redovisningsregelverken inför alltfler situationer där frågor kring fastighetsvärdering aktualiseras. Exempel på detta är ned- och uppskrivningsregler inom årsredovisningslagen och K3 samt upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter i nyss nämnda regelverk. Även internationella redovisningsstandarder innehåller värderingsfrågor som är viktiga …

Fastighetsvärdering vid finansiell rapportering Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
9500 SEK

Kursbeskrivning

Revisorer, redovisningskonsulter och andra verksamma med koppling till fastigheter och fastighetsmarknad ställs i och med redovisningsregelverken inför alltfler situationer där frågor kring fastighetsvärdering aktualiseras.

Exempel på detta är ned- och uppskrivningsregler inom årsredovisningslagen och K3 samt upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter i nyss nämnda regelverk. Även internationella redovisningsstandarder innehåller värderingsfrågor som är viktiga att känna till vid granskning eller upprättande av finansiella rapporter. Syftet med kursen är att deltagarna ska få en övergripande förståelse för hur fastighetsvärdering går till samt i vilka situationer och på vilket sätt fastighetsvärdering aktualiseras i finansiell rapportering både för företag som följer svenska redovisningsregler och då framförallt enligt Bokföringsnämndens K3-regler samt internationella redovisningsregler (IFRS). Även delar av K2-reglerna tas upp under kursdagen.

Kursinnehåll

  • Löpande värdering till verkligt värde samt upp- och nedskrivningsreglerna i årsredovisningslagen
  • Bokföringsnämndens K3-regler avseende förvaltningsfastigheter och upplysning om verkligt värde m.m. samt något om IFRS-regler och värdering till verkligt värde.
  • Värdebegrepp: Marknadsvärde, verkligt värde, återvinningsvärde, individuellt avkastningsvärde och produktionskostnader m.m.
  • Värderingsmetoder vid fastighetsvärdering – transaktionsbaserade metoder, avkastningsbaserade metoder m.m.
  • Påverkan på redovisade driftnetton vid tillämpning av komponentmetod.