Brandskyddsansvarig – hitta utbildningar här

Brandskyddsansvarig utbildningUtbildning till brandskyddsansvarig är en säkerhet och trygghet för Er verksamhet. Lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 § säger att:

”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

Det är därför skäligt att organisationer och verksamheter ska arbeta med ett systematiskt brandskyddsarbete. Vilket i korta drag innebär att man löpande går igenom sitt brandskydd och kontrollerar att allt fungerar och att personalen har den kunskap som krävs om något allvarligt skulle inträffa. På ett företag har ledningen ansvaret men andra personer i organisationen, som exempelvis skyddsombud och brandskyddsansvarig är även viktiga. Eftersom alla verksamheter skiljer sig åt på ett eller annat sätt så är det viktigt att varje organisation skapar sina egna rutiner.

För den person som är utsett som brandskyddsansvarig är det därför väldigt viktigt man har gått en bra utbildning. Detta för att få kunskap om det ansvar som vilar på organisationen och vad ett systematiskt brandskyddsarbete innebär. Brandskyddsansvarige ska se till att kontroller utförs enligt de intervaller som är bestämt samt att övriga anställda för rätt utbildningar.

Sköter inte företaget dessa bitar korrekt kan det få hemska konsekvenser med allvarliga olyckor som kan drabba både personer, egendom och hela verksamhetens överlevnad.

Nedan listar vi bra utbildningar som brandskyddsansvarig. Du kan leta bland olika utbildningsföretag och jämföra innehåll och omdömen.

Brandskyddsansvarig/SBA

Kursbeskrivning Kursen vänder sig till dig som arbetar med företagets brandskydd och riskhantering, samt till brandskyddskontrollanter och ansvariga för inköp av företagets brandskydd. Kursen vänder sig också till de inom företaget som vill fördjupa sig inom området brandskydd. Förkunskaper krävs i form av grundläggande Brandskydds-utbildning. Kursen behandlar bl.a. lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska …

Brandskyddsansvarig/SBA Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
5800 SEK
Ort
Egna lokaler, Online, Stockholm m. fl.

Utbildning till Brandskyddsansvarig

Kursbeskrivning Utbildningen ger dig kunskap och stöd i hur du uppfyller lagkrav samt bidrar till en säker miljö. Utbildningen vänder sig till dig som är utsedd till brandskyddsansvarig eller på annat sätt ansvarar för verksamhetens brandskydd. Efter genomgången utbildning har deltagarna kunskap om det systematiska brandskyddsarbetet samt vilka delar som ingår i en egenkontroll och …

Utbildning till Brandskyddsansvarig Läs mer »

Längd
3 timmar
Pris
SEK
Ort
Flertal orter

SBA Brandskyddsansvarig

Kursbeskrivning En brandskyddsansvarig kurs ger dig den kunskap och kompetens du behöver för att ansvara för brandskyddet på din arbetsplats. Under vår brandskyddsansvarig kurs får du lära dig om de grundläggande principerna för brandskydd och brandsäkerhet. Detta inkluderar förebyggande åtgärder, som hur man identifierar risker och vidtar åtgärder för att minska brandrisken. Du kommer också …

SBA Brandskyddsansvarig Läs mer »

Längd
4-6 timmar
Pris
3900 SEK
Ort
Online