Utbildning i Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete är mycket viktigt för ha en brandsäker arbetsplats. Detta viktiga arbete brukar även förkortas SBA. På MSB:s hemsida kan man läsa följande om vad som gäller kring brandskyddet:

”I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) står, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. Dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, vidtas.”

Utöver detta säger det allmänna rådet att det bör finnas en brandskyddsansvarig på arbetsplatsen med ansvar för brandskydd och dokumentationen av det. I korta drag innebär det systematiska brandskyddsarbetet att verksamheten skall planera, utbilda, dokumentera och kontrollera brandskyddet. Viktiga beståndsdelar i ett bra SBA arbete är att det finns en brandskyddspolicy, beskrivning av byggnad och dess brandskydd, inventering av risker, brandskyddsregler samt ett sätt att löpande kontrollera och slutligen följa upp.

Är systematiskt brandskyddsarbete omfattande?

Hur krävande ett SBA arbete är beror lite på vilken typ av verksamhet man bedriver. Driver du en liten butik eller annan enklare verksamhet kommer inte det systematiska brandskyddsarbetet vara speciellt krävande. Medans större och mer omfattande verksamheter där riskerna är större krävs ett större arbete. Exempel på detta kan vara ett stort hotell eller annan anläggning där det vistas mycket människor. I grunden handlar det helt enkelt om att ha koll på sitt brandskydd och ur det fungerar och att all utrustning och dokumentation fungerar som tänkt. Det är oerhört viktigt att man har rutiner för vilka tidsintervaller kontroller av brandskyddet skall göras. Det är därför det kallas för systematiskt. Det räcker inte att kontrollera allt idag och sen göra det om två år igen. Det finns många olika tekniska lösningar för att kunna göra detta enkelt och smidigt i din verksamhet.
Nedan listar vi många olika utbildningar inom systematiskt brandskyddsarbete. Det finns både platsbundna utbildningar och utbildningar på distans.

SBA-utbildning hos Motivera

Kursbeskrivning Utbildningen Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vänder sig till brandskyddsansvariga inom företag eller organisationer. Syftet med utbildningen är att skapa säkrare arbetsplatser och ge verktyg för det systematiska brandskyddsarbetet genom att skapa medvetenhet, höja kompetensen och öka säkerheten. Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har ägaren av en byggnad och den som bedriver verksamhet där, …

SBA-utbildning hos Motivera Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
SEK
Ort
Flertal orter

Systematiskt brandskyddsarbete i praktiken

Kursbeskrivning Den här kursen ger dig en vägledning hur ni kan införa och upprätthålla ett systematiskt brandskyddsarbete i praktiken. En brand kan få en förödande effekt på människors hälsa och egendom, därför är det otroligt viktigt att arbeta förebyggande för att undvika att en brand uppkommer, och om så skulle ske, att man har förmåga …

Systematiskt brandskyddsarbete i praktiken Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
2900 SEK
Ort
Distans

Systematiskt brandskyddsarbete – Securitas

Kursbeskrivning Hur sker samordningen av brandskyddsarbetet på din arbetsplats? Finns det tydliga rutiner och rollfördelningar eller är det din uppgift att ta fram det? Med vår utbildning för systematiskt brandskyddsarbete får du en god grund att bygga vidare på. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är nödvändigt för att skydda ditt företags tillgångar på ett kostnadseffektivt sätt. SBA …

Systematiskt brandskyddsarbete – Securitas Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
2195 SEK
Ort
Online