BG Institute

Plan- & bygglagen möter miljöbalken

Kursbeskrivning Välkommen till en e-kurs som ingående behandlar samspelet mellan plan- och bygglagen och miljöbalken. Stefan Rubenson och Carl-Gustaf Hagander går igenom hur plan- och bygglagens tillämpning begränsas av miljöbalkens regler och hur miljöbalken påverkas av plan- och bygglagen. Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken integreras successivt med varandra. Båda lagstiftningarna kan bli aktuella att …

Plan- & bygglagen möter miljöbalken Läs mer »

Längd
Ca 1/2 dag
Pris
8900 SEK
Ort
Distans, Online

Arbetsrättsliga risker i rekryteringsprocessen

Kursbeskrivning Arbetsrätten blir tillämpbar när ett anställningsförhållande har uppstått och parterna är överens. Men det finns flera rättsliga fällor och frågor som arbetsgivaren måste förhålla sig till innan anställningsavtalet har ingåtts. En felaktig rekrytering kan innebära stora och onödiga kostnader för den tilltänkte arbetsgivaren. Kursen är för chefer och arbetsledare med personalansvar, HR-konsulter, HR-chefer och …

Arbetsrättsliga risker i rekryteringsprocessen Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
4900 SEK
Ort
Online, Stockholm

Förhandlingsteknik och psykologi för inköpare

Kursbeskrivning Välkommen till en tvådagarskurs om förhandlingspsykologi ur ett inköparperspektiv. Innan ett avtal träffas genomförs alltid någon typ av förhandling och målet för både inköpare och leverantörer är en god och långsiktig relation. I en perfekt värld matchar leverantörens anbud inköparens budget, mål och förhoppningar redan från start. Verkligheten ser dock annorlunda ut. Kursens syfte …

Förhandlingsteknik och psykologi för inköpare Läs mer »

Längd
2 dagar
Pris
17900 SEK
Ort
Distans, Stockholm

Nya regler för börsbolagens hållbarhetsredovisning

Kursbeskrivning Under denna e-kurs görs en genomgång av de nya reglerna om hållbarhetsredovisning. Inledningsvis lämnas en bakgrund och introduktion till relevanta regelverk. Därefter behandlas vad hållbarhetsrapporteringen ska innehålla, generella rapporteringskrav kring hållbarhetsrapporteringen samt redovisningsstandarder utifrån miljöfrågor, sociala frågor och styrningsrelaterade frågor (ESG).

Längd
60 minuter
Pris
1990 SEK
Ort
Online

Fastighetsvärdering vid finansiell rapportering

Kursbeskrivning Revisorer, redovisningskonsulter och andra verksamma med koppling till fastigheter och fastighetsmarknad ställs i och med redovisningsregelverken inför alltfler situationer där frågor kring fastighetsvärdering aktualiseras. Exempel på detta är ned- och uppskrivningsregler inom årsredovisningslagen och K3 samt upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter i nyss nämnda regelverk. Även internationella redovisningsstandarder innehåller värderingsfrågor som är viktiga …

Fastighetsvärdering vid finansiell rapportering Läs mer »

Längd
1 dag
Pris
9500 SEK
Ort
Online, Stockholm

Företagsekonomi för ledare och chefer

Kursbeskrivning Som chef eller ledare i ett företag har du med största sannolikhet en hel del ansvarsområden. Inte sällan har du även ett ansvar för hela eller delar av företagets ekonomi. Genom denna kurs som leds av Peter Berg får du en stabil grund att stå på inför framtida företagsekonomiska frågor och utmaningar. Peter är …

Företagsekonomi för ledare och chefer Läs mer »

Längd
1/2 dag
Pris
4990 SEK
Ort
Online